Disclaimer

Deze bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de Frog & Friends (Kikker & Vriendjes) website van Rights at Work B.V. Lees deze bepalingen zorgvuldig. Gebruik van de website betekent namelijk automatisch dat u accoord gaat met deze bepalingen, die onmiddelijk van toepassing zijn bij het eerste bezoek aan deze website. Rights at Work BV behoudt het recht om veranderingen aan te brengen in deze bepalingen, wanneer zij dit nodig acht, door het online wijzigen daarvan. 

Het is uw verantwoordelijkheid om de bepalingen regelmatig te controleren op wijzigingen. Voortgaand gebruik van de website houdt automatisch in dat u ook de gewijzigde bepalingen accepteert. 

Bepalingen voor gebruik van de Frog & Friends (Kikker & Vriendjes) website:

Behalve voorzover hieronder of op de website aangegeven, is het verboden om (delen van) de website te copiëren, opnieuw uit te geven of te exploiteren, te downloaden, op enige wijze opnieuw zichtbaar te maken, te presenteren of uit te zenden in welke vorm en op welke wijze dan ook zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Rights at Work B.V. 

Het is niet toegestaan pagina?s (of delen daarvan) in deze website te distribueren, te tonen, of te copiëren t.b.v. derden, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) het in ?cache? houden van delen van de inhoud van deze website teneinde derden daaraan toegang te verlenen of een ?mirror? te maken van onderdelen van de website of daarop aangeboden materiaal. 

Het is toegestaan individuele webpagina?s te printen of onderdelen te downloaden voor persoonlijk, individueel en niet-commercieel gebruik. Het is ook toegestaan een tijdelijke electronische copy van de website in de computer opgeslagen te hebben, om de website te kunnen bekijken, maar uitsluitend gedurende de tijd dat de computer verbonden is met het internet, echter mag er nooit meer dan een copie aanwezig zijn. 

Beperking aansprakelijkheid Rights at Work B.V.

De inhoud van-, en materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld om informatie aan te bieden. De inhoud en de aangeboden materialen kunnen niet als een advies worden opgevat, en u moet nimmer vertrouwen op die inhoud en materialen als basis voor uw beslissingen om bepaalde acties te nemen (of om van specifieke acties af te zien). 

Rights at Work B.V. staat er niet voor in en kan niet garanderen dat de aangeboden informatie en materialen accuraat zijn of dat de toegang en het gebruik van de website betrouwbaar is. 

Op geen enkele wijze kan Rights at Work B.V. verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk zijn voor welke vorm van directe of indirecte schade dan ook, of enige andere schade als gevolg van het gebruik van de website, noch voor het verlies van winst (al dan niet contractueel) of gegevens, of voor schade als gevolg van nalatigheid bij het gebruik van deze website, of uit hoofde van enige omstandigheid die met het voorgaande verband houdt. Rights at Work kan op generlei wijze garanderen, noch er aansprakelijk voor worden gehouden, dat de gepresenteerde functionaliteiten, het gebruik van de materialen en de aangeboden informatie op deze website ononderbroken en zonder problemen zullen zijn, dat gebreken zullen worden verholpen, of dat de website of de server(s) waarop de website wordt gehost gevrijwaard is van virussen en andere schadelijke invloeden, noch dat de inhoud van de website en de aangeboden materialen 100% accuraat, betrouwbaar of functioneel zijn.  

De pagina?s in deze website kunnen technische onvolkomenheden bevatten of typografische fouten. De inhoud en informatie op deze website kan regelmatig geactualiseerd zijn, maar kan ook verouderd zijn. Rights at Work B.V. is niet aansprakelijk voor het up-to-date houden van die inhoud en informatie, of voor het nalaten dat te doen. 

Advertenties en links

De website van Frog & Friends (Kikker & Vriendjes) kan advertenties van derden en links naar andere websites bevatten, die niet onder de verantwoordelijkheid van Rights at Work B.V. vallen en niet door haar worden onderhouden. Rights at Work B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die advertenties of websites. Rights at Work B.V. biedt deze links aan als service, maar dat betekent niet dat Rights at Work B.V. de inhoud van die websites aanbeveelt. 

Gegegevensbescherming en privacybepaling

Alle informatie die wij van u verkrijgen en waarmee wij u kunnen identificeren zullen door ons verwerkt en gebruikt worden met inachtneming van de wettelijke privacybepalingen en bepalingen inzake gegevensopslag. 

Toepasselijk recht

Gebruik van de website en deze bepalingen zijn onderworpen aan het Nederlands recht, dat hierbij met uitsluiting van elk ander recht van toepassing wordt verklaard op de interpretatie en de toepasbaarheid van alle gebruiksbepalingen, uitsluitingen, toestemmingen en licenties.

Jurisdictie

De rechtbanken in Nederland zullen in eerste aanleg oordelen over alle geschillen en claims die voortvloeien uit of verband houden met deze website en het gebruik van deze bepalingen.

Indien een bepaling van nationaal of internationaal recht in strijd is met een van de bepalingen hier opgenomen, zal Rights at Work B.V. haar uiterste best doen om er voor te zorgen dat deze wordt aangepast of daarmee in lijn wordt gebracht. Bepaalde informatie opgenomen in de pagina?s van de Frog & Friends website is evenwel niet toegankelijk vanuit sommige landen of gebieden en er kan geen garantie worden gegeven, noch is Rights at Work B.V. aansprakelijk voor de omstandigheid dat bepaalde informatie op deze website niet in overeenstemming is met het voorgeschreven recht van landen waarvandaan die webpagina?s niet toegankelijk mogen zijn. 

Beëindiging gebruik website

Indien u deze bepalingen niet volledig accepteert, dan heeft u geen toestemming tot gebruik van de website en geen recht op toegang tot deze website en dient u het gebruik onmiddelijk te beëindigen.

Terug